telefoonnummer parkeren den haag ypenburg forepark p4 parking offerte parkeren den haag ypenburg forepark p4 parking

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Algemene voorwaarden Fore Park P4 Parking B.V.

1. Definities.

Parkeerfaciliteit:
Het parkeerterrein Fore Park P4 Parking B.V. met bijbehorende terreinen en ruimten.
Fore Park P4 Parking B.V. in de hoedanigheid van eigenaar, exploitant of beheerder.

Parkeerder: Degene die het voertuig in of op de parkeerfaciliteit brengt.

Abonnementhouder:
De houder van een abonnement dat recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden op gebruik van de parkeerfaciliteit.

Parkeerbewijs:
Het door de parkeerder gekozen en door Fore Park P4 Parking B.V. aangewezen middel – zoals een parkeerticket, creditcard, afstandsbediening – dat toegang geeft tot de parkeerfaciliteit en aan de hand waarvan Fore Park P4 Parking B.V. het tijdstip van binnenkomst in de parkeerfaciliteit kan vaststellen.

Parkeergeld:
Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeerfaciliteit. Voor abonnementhouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor het abonnement en (indien van toepassing) een vergoeding voor de geparkeerde uren die vallen buiten het abonnement.

Parkeer Management Systeem:
Systeem bestaande uit hard- en software welke wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeerfaciliteit.

Kortparkeertarief: Het bij de ingang van de parkeerfaciliteit vermelde parkeertarief dat onder andere geldt voor parkeerders die met een getrokken parkeerticket parkeren op de parkeerfaciliteit.


2. Parkeerovereenkomst en toepasselijke voorwaarden


2.1 De toegang tot de parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met Fore Park P4 Parking B.V.

2.2 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een parkeerbewijs dat behoort bij een abonnement, wordt een parkeerovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de parkeerfaciliteit. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is gemaakt van de parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder zich op het tot de parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt of heeft bevonden of via het Parkeer Management Systeem als ingereden is geregistreerd.


3. Verplichting Fore Park P4 Parking B.V.

Fore Park P4 Parking B.V. stelt aan de parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor 1 voertuig in de parkeerfaciliteit ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is. Tot de verplichting van Fore Park P4 Parking B.V. behoort niet de bewaking van het voertuig.


4. Toegangseisen

4.1 Een persoon en/of voertuig is slechts bevoegd de parkeerfaciliteit binnen te komen met een geldig parkeerbewijs.

4.2 Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de parkeerfaciliteit kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de parkeerfaciliteit aangegeven openingstijden. Fore Park P4 Parking B.V. stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen.

4.3 Tot de parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m., een maximale wielbasis van 1,90 m., een maximaal gewicht van 2.800 kg en met een maximaal bij de ingang aangegeven hoogte. De bij de ingang vermelde maximale hoogte geldt, tenzij anders aangegeven, voor de rijbaan van de parkeerfaciliteit. Ten aanzien van gedeelten van de parkeerfaciliteit kunnen afwijkende hoogten gelden dan bij de ingang vermeld.

4.4 Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerfaciliteit in- of op te rijden.

4.5 Fore Park P4 Parking B.V. is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren indien Fore Park P4 Parking B.V. dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien Fore Park P4 Parking B.V. van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Fore Park P4 Parking B.V. is ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren, indien de parkeerfaciliteit daarop niet uitgerust is.


5. Gebruikersvoorschriften

5.1 De parkeerder betreedt en maakt gebruik van de parkeerfaciliteit geheel voor eigen risico. De parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de parkeerfaciliteit buiten de rijbanen.

5.2 De parkeerder is verplicht de aanwijzingen van Fore Park P4 Parking B.V. (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeel op te volgen.

5.3 In de parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (stapvoets).

5.4 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerfaciliteit dient de parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.

5.5 De parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

5.6 Het is verboden om:
a. de parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
b. in, op of bij de parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
c. op of aan de parkeerfaciliteit reclame te maken;
d. in de parkeerfaciliteit te roken of vuur te maken;
e. langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet en dienen de inzittenden het voertuig en de parkeerfaciliteit te verlaten;
f. in of op de parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Fore Park P4 Parking B.V. is verleend;
g. afval in, op of bij de parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken.

5.7 Het personeel van Fore Park P4 Parking B.V. is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en of personen binnen de parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of uit de parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Fore Park P4 Parking B.V. of het personeel kan leiden. Het personeel zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.

5.8 De maximale aaneengesloten parkeertijd voor niet abonnementhouders bedraagt 28 dagen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeerfaciliteit naast en boven het normaal geldende parkeertarief een boete verschuldigd van €25,– per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteit. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van Fore Park P4 Parking B.V. parkeerfaciliteit om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.

5.9 De parkeerder en zijn voertuig dienen de parkeerfaciliteit uitsluitend te verlaten met gebruikmaking van een geldig, door Fore Park P4 Parking B.V. geaccepteerd parkeerbewijs of middel. Het zonder gebruikmaking van een geldig door Fore Park P4 Parking B.V. geaccepteerd parkeerbewijs of middel verlaten van de parkeerfaciliteit is onder geen beding toegestaan.

De parkeerder is in dat geval het door Fore Park P4 Parking B.V. voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 300,- en zulks onverminderd de rechten van Fore Park P4 Parking B.V. tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Fore Park P4 Parking B.V. om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.


6. Parkeergeld en betaling

6.1 Voor het gebruik van de parkeerfaciliteit is de parkeerder parkeergeld verschuldigd. Behalve als sprake is van een abonnement, zal het parkeergeld worden berekend aan de hand van het parkeerbewijs volgens de door Fore Park P4 Parking B.V. vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het voertuig van de parkeerder in de parkeerfaciliteit aanwezig is geweest. Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal het door Parkeer Management Systeem aangegeven tijdsduur beslissend zijn.

6.2 Het parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeerfaciliteit verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is.

6.3 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de parkeerder direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De parkeerder is in dat geval het door Fore Park P4 Parking B.V. voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 300,- en zulks onverminderd de rechten van Fore Park P4 Parking B.V. tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Fore Park P4 Parking B.V. om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.

6.4 Na voldoening van het parkeergeld dient een parkeerder zo snel mogelijk de parkeerfaciliteit met zijn voertuig te verlaten.

6.5 In geval van verlies of het ontbreken van het parkeerbewijs, is de parkeerder het door Fore Park P4 Parking B.V. voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief). De parkeerder dient dit bedrag vóór het verlaten van de parkeerfaciliteit te voldoen. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Fore Park P4 Parking B.V. om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.

Indien de parkeerder achteraf door middel van de klachtenprocedure van artikel 10 lid 5 aan kan tonen wat de daadwerkelijke parkeertijd was, zal restitutie op basis daarvan plaats vinden. De bewijslast met betrekking tot de exacte parkeertijd berust bij de parkeerder. Fore Park P4 Parking B.V. is vrij in het aanpassen van de kortparkeertarieven.


7. Aansprakelijkheid

7.1 Tot de verplichting van Fore Park P4 Parking B.V. behoort niet de bewaking van het voertuig. Fore Park P4 Parking B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en de andere eigendommen van parkeerder.
7.2 Fore Park P4 Parking B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeerfaciliteit, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege Fore Park P4 Parking B.V. en/of het personeel aanwezig in de parkeerfaciliteit en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met parkeerder is uitgesloten.

7.3 Fore Park P4 Parking B.V. is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van Fore Park P4 Parking B.V. onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van Fore Park P4 Parking B.V. kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

7.4 De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Fore Park P4 Parking B.V., de parkeerder voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zal het rapport van een door Fore Park P4 Parking B.V. aangewezen deskundige beslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de parkeerder.

7.5 Onder ‘parkeerder’ wordt in dit artikel mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.

7.6 De in dit artikel opgesomde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tevens worden ingeroepen jegens de parkeerder door de beheerder(s) en eigenaar(s) van de parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als Fore Park P4 Parking B.V.. Dit beding is onherroepelijk.


8. Niet-nakoming

8.1 Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijn de voorwaarden op hem rust, is de parkeerder gehouden aan Fore Park P4 Parking B.V. alle schade te vergoeden, door deze geleden en te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.

8.2 Indien Fore Park P4 Parking B.V. genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan Fore Park P4 Parking B.V. te vergoeden.

8.3 Fore Park P4 Parking B.V. is te allen tijde gerechtigd het voertuig van de parkeerder onder zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang de parkeerder niet al hetgeen hij verschuldigd is aan Fore Park P4 Parking B.V., heeft voldaan. Fore Park P4 Parking B.V. is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de regels neergelegd in deze voorwaarden niet naleeft.

8.4 Fore Park P4 Parking B.V. is gerechtigd een achtergelaten auto zonder nadere ingebrekestelling en voor rekening en risico van de parkeerder te verplaatsen en op te slaan (naar keuze van Fore Park P4 Parking B.V.), zowel binnen als buiten de parkeerfaciliteit.

Een auto welke 28 aaneengesloten dagen in de parkeerfaciliteit geparkeerd heeft gestaan, zal als achtergelaten worden gekwalificeerd. Een auto mag door Fore Park P4 Parking B.V. zonder nadere ingebrekestelling worden verkocht of worden vernietigd (naar keuze van Fore Park P4 Parking B.V.) indien deze meer dan 28 dagen als achtergelaten wordt gekwalificeerd en de gehele dan openstaande schuld aan de parkeerder tussentijds niet is voldaan. Na verkoop van de auto, zal de parkeerder van de auto alleen van zijn schuld aan Fore Park P4 Parking B.V. bevrijd zijn, als de opbrengst van de auto hoger is dan deze schuld. Het eventuele saldo zal aan de parkeerder worden uitgekeerd.


9. Privacy

In de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld bij de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden na 24 uur gewist, behoudens indien Fore Park P4 Parking B.V. die moet afstaan aan het bevoegd gezag. Bij het in-/oprijden van de parkeerfaciliteit kan – indien aangegeven – door Fore Park P4 Parking B.V. gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het in-/oprijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het parkeerticket ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Het kenteken wordt automatisch verwijderd uit het Parkeer Management Systeem, uiterlijk 24 uur nadat het voertuig de parkeerfaciliteit heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden niet verstrekt aan derden, tenzij Fore Park P4 Parking B.V. daartoe een wettelijke verplichting heeft.


10. Overige bepalingen

10.1 Afspraken met personeelsleden van Fore Park P4 Parking B.V. binden deze laatste niet, voor zover deze niet door een bevoegde vertegenwoordiger van Fore Park P4 Parking B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

10.2 Voor zover enig beding in de tussen Fore Park P4 Parking B.V. en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.

10.3 Fore Park P4 Parking B.V. is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

10.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.5 Fore Park P4 Parking B.V. heeft een klachtenprocedure vastgesteld en zal ingediende klachten overeenkomstig deze procedure behandelen. Klachten over de uitvoering van een parkeerovereenkomst (kort parkeren of stallingsovereenkomst) moeten binnen bekwame tijd nadat de parkeerder feiten of omstandigheden heeft vastgesteld waarover hij een klacht wenst in te dienen duidelijk omschreven worden ingediend bij Fore Park P4 Parking B.V. Een klacht kan worden ingediend per brief, gericht aan het adres van de eigenaar, middels een klachtenformulier dat in de loge van de betreffende parkeergarage verkrijgbaar is of via de website van de eigenaar (…………………….). De parkeerder ontvangt na een bij Fore Park P4 Parking B.V. ingediende klacht binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht, een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat op de klacht binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk door de eigenaar wordt gereageerd. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vergt, bijvoorbeeld omdat deze nader onderzoek behoeft, ontvangt de parkeerder een (schriftelijke) indicatie wanneer de parkeerder een inhoudelijke reactie kan verwachten.

10.6 Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel niet binnen 3 maanden na het indienen daarvan in onderling overleg kan worden opgelost, kan worden gesproken van een geschil. Het staat de parkeerder vrij dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de betreffende parkeergarage of het parkeerterrein is gelegen.

10.7 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar Fore Park P4 Parking B.V., Postbus 220, 2600 AT DELFT.


11. Bijzondere bepalingen voor abonnementhouders

11.1 Deze bepalingen gelden uitsluitend voor abonnementhouders.

11.2 Bij het verstrekken van het abonnement wordt aan de abonnementhouder een parkeerbewijs verstrekt, waarmee hij gebruik kan maken van de parkeerfaciliteit. Bij verlies of in het ongerede raken van dit parkeerbewijs is de abonnementhouder verplicht hiervan melding te maken bij Fore Park P4 Parking B.V.. Voor het verstrekken door Fore Park P4 Parking B.V. van een nieuw parkeerbewijs is de abonnementhouder een door Fore Park P4 Parking B.V. te bepalen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met administratiekosten.

11.3 De abonnementhouder wordt eigenaar van het aan hem verstrekte parkeerbewijs, tenzij het een parkeerbewijs betreft die niet door Fore Park P4 Parking B.V. op afstand kan worden geblokkeerd (zoals niet-digitale sleutels). Deze laatste blijven eigendom van Fore Park P4 Parking B.V. en dienen uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst te worden ingeleverd. Een abonnementhouder verbeurt per dag dat een zaak niet wordt ingeleverd een boete van €25,–, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van Fore Park P4 Parking B.V. om schadevergoeding te vorderen. Bij verlies is de abonnementhouder €150,- verschuldigd.

11.4 Een abonnement heeft een looptijd van minimaal 1 maand vanaf de overeengekomen ingangsdatum, althans vanaf het moment van acceptatie van het abonnementsaanvraag door Fore Park P4 Parking B.V.. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij ondergetekende het abonnement voor het verstrijken van de minimale contractperiode met inachtneming van 1 maand opzegtermijn heeft opgezegd. Ondergetekende kan een abonnement met een onbepaalde looptijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Een opzegging dient schriftelijk te zijn en dient te worden gestuurd naar Fore Park P4 Parkng B.V., Postbus 220, 2600 AT DELFT.

11.5 Het parkeerbewijs van abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Fore Park P4 Parking B.V. daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend.

11.6 Voor het parkeren buiten de overeengekomen uren betaalt een abonnementhouder het kortparkeertarief.

11.7 Fore Park P4 Parking B.V. is vrij tot het aanpassen van de kortparkeer- en abonnementstarieven. Alleen indien de verhoging van het abonnementstarief meer bedraagt dan de jaarlijkse inflatie (zoals berekend door het CBS) is abonnementhouder gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 2 weken nadat de tariefverhoging hem ter kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefverhoging ingaat.

11.8 De vergoeding voor het abonnement dient telkens uiterlijk vóór of op de eerste dag van het ingaan van het betreffende tijdvak te zijn voldaan. Dit tijdvak wordt geacht één kalendermaand te zijn. De vergoedingen voor de geparkeerde uren die vallen buiten het abonnement worden achteraf gefactureerd / geïncasseerd.

11.9 Indien de abonnementhouder het niet eens is met de afrekening dient hij Fore Park P4 Parking B.V. daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de afrekening schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van (gemotiveerde) bezwaren. Wanneer de klacht terecht is, ter redelijke beoordeling van Fore Park P4 Parking B.V., wordt het teveel afgeschreven bedrag verrekend met de volgende afrekening.

11.10 Indien het parkeergeld op de vervaldatum niet is voldaan is Fore Park P4 Parking B.V. gerechtigd het abonnement te blokkeren, waarmee de toe- en uitgang tot de parkeerfaciliteit aan de abonnementhouder wordt ontzegd, zulks onverminderd de overige rechten die voor Fore Park P4 Parking B.V. uit de niet-betaling voortvloeien. Het deblokkeren van het abonnement kost €15,-.

11.11 Voor zover incassomaatregelen noodzakelijk zijn, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van €250,-.

11.12 Wijzigingen van de overeenkomst met abonnementhouder, welke noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor de overeenkomst met Fore Park P4 Parking B.V.


Wilt u meer informatie over Forepark P4 Parking?

Dat kan! Vul geheel vrijblijvend ons offerte aanvraagformulier in, stuur een e-mail naar info@foreparkp4parking.nl of bel direct 015 2 627 627.
Onze afspraken en prijzen zijn transparant en helder, zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent.


Neem direct contact met ons op Geheel vrijblijvend, u zit nergens aan vast!
[profiler]
Memory usage: real: 6291456, emalloc: 6196400
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem